Ban lãnh đạo Khoa

(Bổ sung ảnh)

Nguyễn Thị Thanh Huệ – Phó trưởng khoa: 

(Bổ sung ảnh)

 Lê Thái Sơn – Tổ trướng